Tutkimaton koira ei ole sama kuin terve koira. Oireetonkaan koira ei ole sama kuin terve koira. Vain virallisesti tutkittu (=tilastoissa näkyvä/eläinlääkärin lausunto) ja terveeksi todistettu koira on terve koira. Terveys on moninainen käsite eikä ihan joka asiaan tutkimuksia ole tarjollakaan, mutta luusto on yksi helpoiten ja yleisimmin koirasta tutkittavia kohtia.

Lonkat

Lonkkanivel koostuu lantioluiden muodostamasta lonkkamaljasta ja siihen sopivasta reisiluun päästä. Kun lonkkanivel ei kehity normaalisti koiran kasvuaikana, on seurauksena lonkkavika, koirien yleisin luuston/nivelten kehityshäiriö. Lonkkavika on reisiluun pään ja lonkkamaljan yhteensopimattomuus tai alikehittyneisyys/epämuodostuneisuus. Yleisimmin se ilmenee nivelen löysyytenä ja voi johtaa kivuliaaseen nivelrikkoon. Lonkkavian periytyvyys eri roduilla on 20-80%.

Lonkkavikaa ei näe päällepäin esim. jalkaa tunnustelemalla tai koiran liikkeitä katsomalla, vaan sen toteamiseen tarvitaan röntgenkuvaus. Virallinen lonkkakuvaus voidaan suorittaa aikaisintaan koiran täytettyä 12kk, muutamilla suurikokoisilla roduilla alaikärajana on 18kk tai 24kk. Suomessa kaikki eläinlääkärit voivat ottaa lonkkakuvia jos vain röntgenlaitteet löytyvät. Lonkkakuvien ottamista varten koira rauhoitetaan, jotta se saadaan asetettua kuvauspöydälle ohjeiden mukaiseen kuvausasentoon eli selälleen takajalat suorina. Lonkista otetut kuvat eläinlääkäri lähettää Suomen Kennelliittoon, jossa luustovikojen arvioimiseen perehtynyt ja kokenut eläinlääkäri antaa lonkista virallisen lausunnon arvosteluasteikkoon verraten.

  • A - ei muutoksia Reisiluun pää ja lonkkamalja ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon päänpuoleinen, keskilinjaan nähden sivussa oleva reuna piirtyy terävänä ja on lievästi pyöristynyt. Nivelrako on tiivis ja tasainen.
  • B - lähes normaali/rajatapaus Reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat  vähän epäyhdenmukaiset, tai reisiluun pään keskus on sisempänä lonkkamaljakon selän puoleiseen reunaan nähden ja reisiluun pää ja lonkkamaljakko ovat yhdenmukaiset.
  • C - lievä Reisiluun pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, tai lonkkamaljakon päänpuoleinen, keskilinjaan nähden sivussa oleva reuna on vähän madaltunut. Epätasaisuutta tai korkeintaan lieviä nivelrikkomuutoksia lonkkamaljassa tai reisiluun päässä tai kaulassa. 
  • D - kohtalainen (keskivaikea) Selvää epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, osittainen sijoiltaan meno. Lonkkamaljakon päänpuoleinen, keskilinjaan nähden sivussa oleva reuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä.
  • E - vaikea Selvästi kehityshäiriöinen lonkkanivel. Esim. sijoiltaan tai osittain pois sijoiltaan, selvä lonkkanivelen päänpuoleisen reunan tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut)  tai muut nivelrikkomuutokset.

Tässä kuva Lumeksen C/B lonkista, joista näkee ihan selkeästi sen eron (toinen reisiluunpää paljon tiiviimmin lonkkamaljassa kuin toinen), miksi tulos oli mikä oli.

Yli 6-vuotiailla koirilla otetaan huomioon koiran ikä ja mahdollinen ei perinnölliseksi katsottava nivelrikko. A- ja B-tulokset lasketaan terveiksi, C-, D- ja E- tulokset sairaiksi. Suurimmassa osassa rotuja A-C lonkkaisia koiria saa käyttää jalostukseen, kun taas D- ja E-asteen vaikeat lonkkaviat on selvä terveydellinen riski, jonka vuoksi ne tulisi jättää jalostuksen ulkopuolelle. Osassa rotuja lonkkakuvatuille koirille lasketaan jalostusindeksi, jossa 100 tarkoittaa rodun keskimääräistä tasoa, yli 100 rodun keskiarvoa parempaa ja alle 100 rodun keskiarvoa huonompaa tasoa. Tätä lonkkien indeksiä voi ja kannattaa käyttää apuna pentueen vanhempia miettiessä, esim. jos vanhempien lonkkaindeksit ovat 93 ja 101, niiden yhteenlaskettu keskiarvoidenksi on 97, jonka perusteella pentujen lonkista voidaan olettaa tulevan keskiarvoa hieman huonompia.

Monissa roduissa PEVISAn (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, oman rodun mukanaolon voi tarkistaa täältä (pdf)) mukaan pentueen vanhempien tulee olla virallisesti lonkkakuvattuja, jotta niiden pennut voidaan rekisteröidä normaaliin FI-rekisteriin. Vaikka lonkkakuvaus on siis pakollinen vain tiettyjen rotujen jalostuskäytössä oleville koirille, jotta ns. "pojasta polvi paranisi" tai ainakin olisi tiedossa, minkälaista lonkkaterveyttä jälkeläisiltä odottaa, olisi kuitenkin mahdollisimman monen muunkin koiran käyttäminen virallisissa lonkkakuvissa hyvin suotavaa. Ensinnäkin ihan koiran itsensä vuoksi, jotta mahdollisen lonkkavian tullessa ilmi voidaan toimia jo aikaisessa vaiheessa ennaltaehkäistävästi siten, että koiralla lonkkaviastaan huolimatta olisi mahdollisimman pitkä ja kivuton elämä edessä. Mikäli koiran kanssa harrastetaan jotain fyysisesti raskasta lajia, kuten esim. agilityä, on lonkkien kuvaus vielä peruskoiraakin tärkeämpää, D- ja E-lonkkaisille lisärasitus kun on riski. Myös kasvattajille, joiden pyrkimyksenä on terveempi koira, on tärkeää tietää kasvattiensa ja niiden sukulaisten terveystuloksia, jotta he voisivat arvioida kasvatustyönsä onnistumista ja jatkosuunnitelmia sillä saralla. On myös ennenkaikkea koko rodun parhaaksi, että mahdollisimman monilta koirilta virallisia terveystuloksia löytyy. Jos suurin osa rodun koirista on lonkiltaan terveitä, se on oikein hieno juttu, mutta ei silti anna varaa tinkiä terveydestä - muuten voi käydä niin, ettei sitä kohta enää olekaan. Jos taas rodussa esiintyy lonkkavikaa enemmänkin, on aiheellista miettiä sen syitä, ja sitä tärkeämpää on saada tietoa koirien lonkista - ja sitä mukaa käyttää niitä terveitä koiria jalostukseen, ei sairaita. Pienemmille ja keveämmille koirille ei tokikaan lonkkavikaisiinkaan jalkoihin kehity nivelrikkoa niin herkästi kuin suuremmille ja raskaammille, mutta yhtä kaikki - jokaisella koiralla on oikeus terveisiin lonkkiin!

Lonkkakuvausten hinta vaihtelee eläinlääkäriasemittain, mutta keskimäärin se on noin hieman yli 100e + lausuntomaksu Kennelliitolle 25e.

Kyynärät

Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja, mutta sitä tavataan myös pienemmilläkin roduilla. Kyynärnivel koostuu kolmesta luusta: olkaluun sisempi ja ulompi nivelnasta, värttinäluu ja kyynärluun sisempi varislisäke. Kyynärnivelen kasvuhäiriöitä on muutamaa eri muotoa ja ne kaikki johtavat samaan lopputulokseen eli nivelrikkoon. Kyynärien nivelrikko invalidisoi koiran usein pahemmin kuin lonkkien nivelrikko, sillä koiran painosta noin 60% etujaloilla.

Olkaluun alapään sisemmän nivelnastan osteokondroosi on luuruston kehityshäiriö, joka johtaa nivelruston paksuuntumiseen ja syvällä ruston sisällä olevien rustosolujen kuolemiseen, koska ne eivät saa enää ravintoa nivelnesteestä. Solujen kuolema johtaa repeämään luun ja ruston välillä, joka taas voi aiheuttaa pystysuoria murtumia rustoon. Osteokondroosi voi aiheuttaa palan irtoamisen kyynärluun sisemmän varislisäkkeen pinnasta, toinen mahdollinen syy on kyynärluun liian nopea pituuskasvu suhteessa värttinäluuhun, jolloin alue on joutunut liialliselle painorasitukselle. Kyynärpään uloke kiinnittyy normaalisti 4-5 kuukauden iässä ja kiinnittymättömäksi se määritellään, jos kiinnittymistä ei ole tapahtunut 5,5 kuukauden ikään mennessä. Syy tälle on tuntematon, mutta se voi johtua kyynär- ja värttinäluun epätasaisesta pituuskasvusta.

Kyynärkuvat on erittäin helppo ja edullinen otattaa samanaikaisesti lonkkakuvien kanssa, koska niidenkin ottoa varten koiran tulee olla rauhoitettu ja valmiit kuvat lähetetään Kennelliittoon lausuntoa varten. Kyynärnivelen arvioinnissa pääpaino on nivelrikkomuutoksilla, jotka ovat seurausta kasvuhäiriöistä. Vain 0-kyynäräisiä koiria suositellaan jalostukseen.

  • 0 - ei muutoksia Normaalit kyynärnivelet.
  • 1 - lievät muutokset Yleensä pienet nivelrikkomuutokset ensin sulkijalisäkkeen yläpinnassa (2mm vahvuuteen saakka).
  • 2 - kohtalaiset muutokset Nivelrikkomuutoksia sulkijalisäkkeen yläpinnassa 5mm saakka ja/tai muutoksia värttinäluun nivelosassa, koronoidi lisäkkeessä ja/tai lievää epämuodostuneisuutta. 
  • 3 - voimakkaat muutokset Edellistä ylittävät rappeutumismuutokset, voimakas nivelten epämuodostus.

Lumeksen toinen kyynärpää

Jostain syystä monet ihmiset pitävät kyynärkuvauksia jokseenkin vähäpätöisempänä ja turhempana asiana kuin lonkkakuvia. Toki lonkkaviat monessa rodussa ovatkin kyynäriä suurempi ongelma, mutta jos kyynäriä ei tutkita, ei saada myöskään selville sitä totuutta, että minkä verran milläkin rodulla kyynärissä ongelmia esiintyy, jos esiintyy. Kuten sanottu, kyynärkuvat tulevat hyvin kätevästi ja hyvin pienellä lisämaksulla otetuksi yhtä aikaa lonkkakuvien kanssa, joten mitään pätevää syytä niiden kuvaamatta jättämiseen ei ole.

Lonkkakuvien yhteydessä kyynärnivelkuvat maksavat noin 20-40 euroa + lausuntomaksu Kennelliitolle 10e.

Olat

Olkanivelen osteokondroosia esiintyy pääasiassa suuri- ja jättikokoisilla koirilla olkavarren luun yläpään nivelpinnalla. Olat olisi hyvä kuvata pienemmiltäkin koirilta varsinkin harrastettaessa aktiivisesti jotain fyysisesti rasittavaa lajia, kuten agilitya ja palveluskoirapuolta. Olkakuvat tulevat kätevästi otettua samanaikaisesti muiden luustokuvien kanssa.

Selkä

Selkävikoja esiintyy lähinnä tietyillä roduilla, mutta ei ole yhtään liioiteltua kuvauttaa selkää muiltakin jalostuskoirilta sekä fyysisesti rasittavia lajeja, kuten agilitya ja palveluskoirapuolta, harrastavilta koirilta. Selkävikoja ovat mm. selkänikaman osteokondroosi (luuruston kehityshäiriö), välimuotoinen nikama, välilevytyrä ja selkäytimen rappeutuminen. Selkävikaista koiraa ei luonnollisestikaan suositella jalostukseen. Selkäkuvat tulevat kätevät otettua samanaikaisesti muiden luustokuvien kanssa.

Lähteet

Suurimmalta osin Suomen Kennelliitto/Annie Liman sekä Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajakurssin materiaali.